WAT ZIJN DE KOSTEN EN ERELONEN ?

De onderstaande tarieven hebben betrekking op het geval dat een zaak wordt opgestart en er derhalve een dossier wordt geopend (zie hiervoor ‘Hoe werken wij ?’).
 

Eerste advies/bijeenkomst
 

Het is mogelijk dat U slechts een eerste advies wenst of na een eerste bijeenkomst beslist om niet verder te gaan met de zaak. Principieel nemen wij op kantoor het standpunt in dat een eerste advies niet gratis is. Uiteindelijk doet U beroep op ons als gevolg van onze specialisatie en kunnen wij U ook slechts onmiddellijk en snel van dienst zijn door onze specialisatie.

Indien er slechts een eerste bijeenkomst is die niet wordt gevolgd door verdere opzoekingen of prestaties, dan wordt onmiddellijk afgerekend, rekening houdend met de bestede tijd en een uurtarief van in principe (afhankelijk van de aard van de zaak) 100,00 EUR per uur, te vermeerderen met 21% BTW.

Indien er na de eerste bijeenkomst afgesproken wordt dat verder prestaties zullen geleverd worden, dan zijn onderstaande tarieven van toepassing.

Tarieven bij opening van een dossier


De bedragen die door het kantoor worden aangerekend, bestaan uit drie onderdelen. Meer bepaald de erelonen, de kantoorkosten en andere kosten. Over het toe te passen ereloontarief wordt bij de aanvang van de zaak een afspraak gemaakt (zie bij documenten, modelovereenkomst en de algemene voorwaarden onder 'Belangrijk').
 

Op basis van de gemaakte afspraken zullen provisies aangerekend worden en zal bij het einde van de zaak een gedetailleerde eindafrekening worden opgesteld.

Vanaf 1 januari 2014 moeten alle erelonen en kosten verhoogd worden met 21 % BTW.


 

​​1. ERELOON
 

Het ereloon heeft betrekking op de prestaties als advocaat. Deze prestaties worden aangerekend op basis van een uurtarief. Het tarief is afhankelijk van de aard van de zaak en van de te verrichten werkzaamheden.
Principe is dat bij de aanvang van iedere zaak een specifieke afspraak wordt gemaakt over het toe te passen ereloontarief (zie modelovereenkomst opgenomen onder 'Belangrijk'). Daarbij dienen cliënten ook uitdrukkelijk opdracht te geven om hun belangen tegen de aldus vermelde voorwaarden te verdedigen.
 

2. KANTOORKOSTEN
 

De kantoorkosten worden aangerekend op forfaitaire basis.

Deze kosten kunnen worden opgedeeld in dactylokosten,

kopiekosten en verplaatsingskosten.
De forfaits zijn de volgende :

  • Dactylo : 10,00 EUR per getypte bladzijde;

  • Kopies : 0,40 EUR per bladzijde;

  • Verplaatsingskosten : 0,50 EUR per kilometer


Deze bedragen dienen eveneens telkens te worden

verhoogd met 21 % BTW.

​​3. BIJKOMENDE KOSTEN
 

Kosten die in het kader van een procedure dienen betaald te worden zoals onder meer de dagvaardingskosten, de rechtsplegingsvergoeding in geval van verlies van de zaak, advocatenkosten tegenpartij bij veroordeling daartoe door de rechtbank, kosten van deskundigen, zijn ten laste van cliënt (zie ook de algemene voorwaarden opgenomen onder 'Belangrijk').


Voor deze kosten wordt het werkelijk betaalde bedrag aangerekend. Desgevallend aan de hand van de bewijsstukken van de betaling.

 

4. PROVISIES EINDAFREKENING
 

Bij de aanvang van de zaak zal een provisie worden gevraagd die binnen de acht dagen moet worden betaald (zie algemene voorwaarden opgenomen onder 'Belangrijk'). Bij gebreke van betaling hiervan zal de zaak niet opgestart worden. In de loop van de zaak zullen provisies worden aangerekend op basis van de verrichtte uren en kosten en op basis van een raming voor de nog te verrichten werkzaamheden; op het einde van de zaak wordt een gedetailleerde eindafrekening opgesteld met verrekening van de reeds betaalde provisies.