WAT KUNNEN WIJ VOOR U DOEN

De specialisatie in het fiscaal of belastingrecht omvat verschillende deelgebieden :

1. a. Vooreerst de begeleiding bij betwistingen inzake belastingen. Alle soorten belastingen komen aan bod. Het kantoor begeleidt de cliënt vanaf een eerste controle tot en met de procedure voor rechtbanken en hoven. Het vormt tot op heden de belangrijkste bezigheid van het kantoor. Inzake betwistingen kan een full-service aan cliënten worden verleend.

In geval van een internationale dubbele belasting, zullen de bevoegde diensten worden aangesproken om de dubbele belasting ongedaan te maken.

Betrachting bij elke betwisting is zo spoedig mogelijk een voor cliënt aanvaardbare oplossing bereiken. Geen enkele cliënt wenst immers een procedure met de fiscus. Daarom wordt bij elke betwisting de afweging gemaakt van de slaagkansen aan de hand van de bestaande wetgeving en rechtspraak. Cliënt wordt op een objectieve en eerlijke manier hierover ingelicht.

Door het optreden van een advocaat in een (mogelijke) betwisting met de administratie, kan de belastingplichtige en diens boekhouder of accountant uit de wind worden gezet. U dient derhalve niet zelf de betwisting te voeren zodat Uw relatie met de fiscus ongeschonden blijft.

Het advocatenkantoor heeft over de jaren een goede reputatie opgebouwd bij zowel de administratie als bij de rechtbanken en hoven. Deze reputatie is gesteund op wederzijds respect en vertrouwen.

b. Een mogelijk alternatief indien er een blijvende betwisting is met de administratie is het inschakelen van de Fiscale Bemiddelingsdienst om te komen tot een minnelijke oplossing. Er werden reeds goede resultaten bereikt met behulp van deze dienst. De Fiscale Bemiddelingsdienst kan eveneens ingeschakeld worden indien er problemen zijn in verband met de invordering van belastingen.

 

c. Soms is de mogelijkheid tot betwisting ten gronde voorbij en wordt U geconfronteerd met een belangrijke fiscale schuld. Ook dan nog kunnen wij U begeleiden door te trachten een vermindering of kwijtschelding te bekomen van nalatigheidsinteresten, administratieve boeten en belastingverhogingen. Verder kan met de diensten van de Invordering overlegd worden om een haalbare afbetalingsregeling te krijgen. In bepaalde gevallen is er zelfs de mogelijkheid tot het bekomen van een onbeperkt uitstel van de invordering. Wij zullen U begeleiden met het indienen van het verzoekschrift dat daartoe vereist is en de verdere procedure tot het bekomen van het onbeperkt uitstel.

2. De tweede activiteit van het advocatenkantoor is gericht op het advies inzake belastingen, het vragen van rulings, het indienen van regularisatieaanvragen. Het advocatenkantoor tracht daarbij preventief mee te denken voor oplossingen van bepaalde problemen. Gelet op de steeds ingewikkelder wordende en wijzigende regelgeving bestaat het advies ook uit het kwalificeren van bepaalde handelingen en het beoordelen van de fiscale gevolgen ervan. Het advocatenkantoor is zich er van bewust dat zij niet voor alle zaken zelf in staat is snel een bruikbaar en volledig advies te verlenen. Indien het verlenen van een dergelijk advies niet mogelijk is, dan wordt cliënt hierover onmiddellijk ingelicht. Het advocatenkantoor beschikt over een uitgebreid netwerk van contacten zodat voor iedere vraag of probleem een doorverwijzing kan gebeuren naar een kantoor waarvoor garant kan worden gestaan. In het kader van de adviesverlening eisen cliënten terecht zekerheid.

Teneinde deze zekerheid te verkrijgen kan een beroep gedaan worden op de dienst voor de voorafgaande beslissingen (rulingcommissie). Het advocatenkantoor begeleidt cliënten bij het bekomen van een dergelijke voorafgaande beslissing of ruling. 

 

De fiscale regularisatie situeert zich eveneens in het preventieve luik van de bezigheden van het advocatenkantoor. Door een fiscale regularisatie door te voeren nog voordat er een onderzoek of betwisting gaande is met de fiscus, kan de fiscus (en strafrechter) buiten spel gezet worden en kan cliënten zekerheid voor de tussenkomst worden geboden.

 

De vermogens- en successieplanning wordt gelet op de steeds ingewikkelder wordende wetgeving steeds moeilijker. Het advocatenkantoor tracht cliënten ook op dit vlak bij te staan zodat op voorhand alles kan worden geregeld zonder dat erfgenamen of begunstigden voor problemen komen te staan.

3. De derde activiteit van het kantoor bestaat uit de informatieverstrekking inzake belastingen. En dit buiten de informatieverstrekking in verband met een specifieke betwisting of een specifiek advies.

De informatieverstrekking is erop gericht cliënten en derden in te lichten over nieuwe fiscale wetgeving en rechtspraak door middel van een eigen analyse. Concreet gebeurt de informatieverstrekking door publicaties die verstrekt en toegelicht worden naar aanleiding van cliëntenseminars of kantoorbijeenkomsten. Het kantoor behandelt eveneens bepaalde onderwerpen op aanvraag van kantoren of cliënten.